Pokud těleso ponoříme do tekutiny, bude na jeho stěny působit hydrostatická tlaková síla. Její velikost závisí na hloubce, to znamená, že na spodní část tělesa působí větší síla, než na horní a těleso bude kapalinou nadnášeno.

Animace

Na těleso tak působí jak jeho tíha (směrem dolů), tak vztlaková síla (směrem nahoru) a celková síla bude rovna jejich rozdílu. Pokud bude mít směr vzhůru, těleso bude stoupat, pokud bude mít směr dolů, těleso bude klesat a pokud bude výslednice nulová, těleso se nebude pohybovat.

Velikost vztlakové síly Fvz lze určit ze vztahu: , kde Vp je objem ponořené části tělesa, ρk je hustota kapalinyg je tíhové zrychlení.

Slovně tento vztah popisuje Archimédův zákon: "Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno hydrostatickou vztlakovou silou, rovnající se tíze kapaliny stejného objemu jako je ponořená část tělesa."

Výsledná síla, působící na těleso v tekutině, je určena vztahem:

Pokud bude mít těleso větší hustotu než kapalina, těleso bude klesat, pokud bude jeho hustota menší, bude stoupat do té doby, dokud se vztlaková síla nevyrovná síle tíhové.

Vztlaková síla působí jak v kapalinách, tak i v plynech! Proto létají balóny (jejich hustota je menší, než hustota vzduchu).