Proudění kapalin.

Množství kapaliny, která protéká např. korytem řeky, určuje průtok kapaliny Q. Jeho velikost určíme ze vztahu: , kde S je průřez koryta a v je rychlost proudu vody. Jednotkou průtoku je metr krychlový za sekundu [m3.s-1]. Protože kapaliny jsou nestlačitelné, bude průtok ve všech místech koryta stejný. Z toho vyplývá, že čím užší bude koryto,  tím rychleji voda poteče a naopak.

Matematicky: 

Hydrodynamický paradox

Pokud kapalina či vzduch proudí, dochází ke zmenšení tlaku. Tento jev se naazývá hydrodynamický paradox. Na tomto principu látají letedla nebo fungují mechanické rozprašovače. Více na tomto videu:

{youtube width="480" height="385"}olVJzVadiFs{/youtube}

Bernoulliho princip vysvětluje, proč dochází k snižování tlaku při proudění vzduchu:  Z této rovnice vyplývá, že čím větší je rychlost, tím bude tlak menší.

Jedná se o zákon zachování energie pro kapaliny - první člen popisuje kinetickou a druhý potenciální energii proudící vody.